środa, 19 września 2012

Roczne sprawozdania finansowe krajowych instytucji płatniczych


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

wtorek, 18 września 2012

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące finansowania Fundacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)


W 2009 r. Unia Europejska dokonała przeglądu mechanizmów finansowania Fundacji MSSF i zdecydowała się podjąć działania zachęcające do wprowadzenia obowiązkowych, stabilnych i przejrzystych mechanizmów finansowania o szerokim geograficznym zasięgu obowiązywania.

czwartek, 20 października 2011

Rekomendacja R Komisji Nadzoru Finansowego dla banków

Rekomendacja R  dotycząca  zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe

poniedziałek, 30 maja 2011

Najnowsze zmiany w MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 21, MSR 27, MSR 28, MSR 32, MSR 34

Komisja Europejska, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

poniedziałek, 23 maja 2011

Zasada ceny rynkowej a transakcje transgraniczne

Ogólnie uznanym faktem jest, że rosnąca globalizacja stwarza praktyczne problemy zarówno dla przedsiębiorstw wielonarodowych, jak i dla administracji podatkowych w przypadku gdy chodzi o ustalenie ceny, dla celów podatkowych, w odniesieniu do transakcji transgranicznych między powiązanymi przedsiębiorstwami. Podejście przyjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) do celów właściwego oszacowania ceny takich transakcji opiera się na zasadzie ceny rynkowej. Zasada ceny rynkowej oparta jest na porównaniu warunków stosowanych przez powiązane przedsiębiorstwa z warunkami, które miałyby zastosowanie między niezależnymi przedsiębiorstwami.

środa, 18 maja 2011

Rachunkowość i sprawozdawczość europejskich banków centralnych

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej "Statutem ESBC"), w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4, uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 46 ust. 2 tiret drugie i trzecie Statutu ESBC, a także mając na uwadze, co następuje:

poniedziałek, 16 maja 2011

Wzmocnienie systemów sankcji w branży usług finansowych

W swoich działaniach na rzecz budowy jednolitego rynku usług finansowych Unia Europejska poczyniła postępy na drodze do harmonizacji zasad ostrożnościowych i zasad postępowania obowiązujących instytucje finansowe, co powinno zapewnić bezpieczeństwo, stabilność i integralność rynków finansowych.